Σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία ξεκινούν οι σχεδιασμοί για την επόμενη ημέραView on euronews

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #second #statistics #stimulus #update