ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಏನಂತಾರೆ ? | Black Fungus | Symptoms | Karnataka

#PublicTV #BlackFungus #Symptoms

View at DailyMotion

Topics #coronavirus #covid 19 indiana #covid 19 statistics #covid 19 usa #covid symptoms #covid-19 #novel coronavirus #second #stimulus #update