«Πρέπει να επικοινωνήσουμε καλύτερα τα μηνύματα», λένε οι επιστήμονεςView on euronews

View at DailyMotion

Topics #covid #covid-19 #Indiana #novel coronavirus #second #statistics #stimulus #update